Menu

Nhóm Vật lý các hệ điện tử thấp chiều

I. THÀNH VIÊN

II. ĐỐI TÁC

III. GIỚI THIỆU

Chúng tôi gần đây quan tâm tới các tính chất vật lý của các hệ vật liệu hai chiều và các cấu trúc vật liệu van der Waals heterostructures được xây dựng theo nguyên lý xếp hình “lego”. Cụ thể, chúng tôi đang triển khai các vấn đề:

  • Mô phỏng cấu trúc nguyên tử và khảo sát các tính chất cơ học và dẫn nhiệt của các vật liệu hai chiều
  • Tính toán cấu trúc điện tử, khảo sát các tính chất quang và truyền dẫn điện của các vật liệu hai chiều
  • Nghiên cứu hiệu ứng tương tác giữa các lớp vật liệu lên các tính chất điện tử, quang học và truyền dẫn điện của các cấu trúc vật liệu xếp lớp van der Waals
  • Thiết kế các cấu trúc linh kiện mới trên cơ sở khai thác các tính chất vật lý của các vật liệu hai chiều và cấu trúc vật liệu xếp lớp van der Waals
  • Phát triển các phương pháp và kỹ thuật tính toán hiệu quả để khảo sát các tính chất vật lý cơ bản của graphene và các vật liệu hai chiều, mô phỏng hoạt động của các cấu trúc linh kiện.

IV. TUYỂN DỤNG

Chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng cho các vị trí: cán bộ nghiên cứu, postdoc, nghiên cứu sinh và sinh viên thực tập để giải quyết các vấn đề vật lý của các hệ vật liệu hai chiều; kết hợp và phát triển các phương pháp machine learning, mạng neuron nhân tạo để giải quyết bài toán dự đoán các pha kim loại, điện môi và điện môi topo. Thông tin chi tiết xin xem mục Thông báo tuyển dụng.