Menu

GS. Nguyễn Mạnh Đức từ UKAEA tới thăm TIAS

GS. Nguyễn Mạnh Đức hiện đang công tác và làm việc tại UKAEA (the Theory and Modelling Department, Culham Division of the United Kingdom Atomic Energy Authority).  Nhân dịp về Việt Nam, GS. Nguyễn Mạnh Đức đã đến thăm TIAS vào 4/9/2018. Tại đây GS. Nguyễn Mạnh Đức đã trò chuyện và trao đổi góp ý nhiều ý kiến quý báu về các định hướng nghiên cứu trong tương lai với các thành viên của Viện.

GS. Nguyễn Mạnh Đức rất vui mừng về sự ra đời của viện TIAS và hứa sẵn sàng giúp đỡ trong khả năng có thể cho sự phát triển của viện cũng như các thành viên trong viện.

GS. Nguyễn Mạnh Đức, đứng thứ 3 từ bên trái cùng các thành viên Viện TIAS.