Menu

Các lĩnh vực hoạt động

A. Nghiên cứu Khoa học-Công nghệ:

Lấy Khoa học ứng dụng làm định hướng, khoa học vật liệu làm trọng tâm, và khoa học cơ bản làm nền tảngTIAS tập trung xây dựng và phát triển các nhóm nghiên cứu trong các lĩnh vực sau:

1. Vật lý: Physics

 • Vật lý các hệ điện tử thấp chiều;
 • Vật lý các hệ điện tử tương quan mạnh;
 • Vật lý năng lượng cao và lý thuyết trường lượng tử.

2. Khoa học vật liệu:

 • Khoa học vật liệu tính toán;
 • Vật liệu và công nghệ nano.

3. Electronics, optoelectronics, photonics:

 • Vật liệu điện tử, vật liệu photonics;
 • Vật lý linh kiện và thiết kế linh kiện.

4. Khoa học môi trường:

 • Vật liệu xử lý ô nhiễm và nhiễm độc của không khí, nước và đất;
 • Làm sạch nước và lọc nước.

5. Khoa học y-dược:

 • Vật liệu y-sinh: vật liệu thay thế xương;
 • Thuốc và các hệ thống dẫn thuốc.

6. Khoa học năng lượng – Vật liệu năng lượng:

 • Vật liệu dùng cho mục đích lữu trữ năng lượng;
 • Vật liệu chuyển đổi năng lượng.

7. Khoa học dữ liệu:

 • Phân tích dữ liệu, khai phá dữ liệu;
 • Mạng neuron nhân tạo, học sâu, học máy;
 • Trí tuệ nhân tạo.

B. Đào tạo:

Hoạt động đào tạo của TIAS nhằm mục đích đóng góp giá trị của các nhà nghiên cứu cho cộng đồng:

 1. Phối hợp xây dựng các chương trình đào tạo và tham gia giảng dạy cho sinh viên đại học tại TTU;
 2. Chủ động xây dựng và vận hành một số chương trình đào tạo trình độ sau đại học;
 3. Tổ chức các chương trình đào tạo ngắn hạn với sự tham gia giảng dạy của các nhà khoa học quốc tế;
 4. Tổ chức các khoá thực tập ngắn hạn cho sinh viên tại TIAS cũng như tại các các cơ sở nghiên cứu đối tác của TIAS;
 5. Tổ chức các hội thảo, hội nghị và các sự kiện khoa học trong nước.